2023 ஆம்  ஆண்டிற்கான புதிய செயற்குழுவால்  ஒருங்கிணைக்கப்படும் முதல் நிகழ்வை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். ஏப்ரல் 22 ஆம் திகதி  நடைபெறவிருக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் உயிர்த்தஞாயிறு  நிகழ்வுக்கு  உங்கள் வரவை எதிர்பார்க்கின்றோம்.

We are excited to announce our first event by the new board. Please save the date for the upcoming Tamil New Year/Easter event on April 22nd

Venue:

Fremont Senior Center, 40086 Paseo Padre Pkwy, Fremont, CA
Date: 04/22/2023

Date and Time:

04/22/2023 at 4.30PM

Buy Event Tickets

Renew Membership!

 

Previous articleTamils of Northern California Christmas Party 2022
Next articleIntroducing “TNC Talents